🦄

1:14

نحوه‌ی رفتار دیگران با شُما، بازتابِ درد و رنج و حالی است که درونِ خودشان دارند.
چیزی را به خود نگیرید؛
رهـــا کنید ˘˘

Designed By Erfan Powered by Bayan